Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên)

Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Tối đa 05 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì không quá 10 ngày

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt