Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Tối đa 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phê duyệt