Đảng bộ xã Nam Sơn: Lễ công bố lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã từ 1930 – 2010.

Ngày 23/2/2014, Đảng bộ xã Nam Sơn đã tổ chức lễ công bố lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã từ 1930 – 2010.

Sau một quá trình sưu tầm, thu thập, tập hợp thông tin, số liệu, cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nam Sơn đã được nhà xuất bản Lao động biên soạn và xuất bản vào tháng 2/2014 với số lượng 300 cuốn. Lịch sử Đảng bộ xã Nam Sơn gồm 6 chương giới thiệu mảnh đất con người xã Nam Sơn, Chi Bộ Đảng ra đời trực tiếp lãnh đạo nhân dân giành chính quyền tháng lợi 1930 – 1945. Đấu tranh xây dựng, bảo vệ chính quyền mới và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tham gia kháng chiến giải phóng miền nam , thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc và chương Đảng bộ và nhân dân Nam Sơn thực hiện công cuộc đổi mới đất nước 1986 – 2010.

Lễ công bố cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nam Sơn năm 1930 – 2010.

Chi bộ được thành lập đầu tiên vào năm 1930 với chỉ 7 Đảng viên, đến nay Đảng bộ xã Nam Sơn đã có 13 Chi bộ với 285 Đảng viên, xã có 9 xóm với hơn 5 ngàn người dân, trong hơn 80 năm qua, các cán bộ, Đảng viên xã Nam Sơn luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đem lại tư do, hòa bình cho đất nước và cuộc sống ấm no của nhân dân. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xã Nam Sơn có hàng ngàn con em tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc, cả xã có 139 liệt sỹ, 42 cán bộ lão thành cách mạng, 5 cán bộ tiền khởi nghĩa, 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng, năm 1999, xã được nhà nước phong tặng đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã, đến nay các lĩnh vực kinh tế, chính trị xã hội phát triển ổn định, QPAN được giữ vững, đời sống mọi mặt của nhân dân được chăm lo.

Lãnh đạo xã Nam Sơn được trao tặng lịch sử Đảng cho các lão thành cách mạng và lãnh đạo xã qua các thời kỳ.

Cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân ra đời nhằm ghi nhận sự hình thành, phát triển, truyền thống đấu tranh của các cán bộ, Đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nam Sơn là xã thứ 19 của huyện Đô Lương công bố, xuất bản phát hành lịch sử Đảng bộ.

Đài Đô Lương
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt