Cung cấp thông tin địa chính

Cung cấp thông tin địa chính
Trình tự thực hiện Không
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai.

– Số lượng hồ sơ: 01   (bộ)

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân,Tổ chức
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành, thị.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, thành phố, thị xã.

Kết quả thực hiện Cung cấp thông tin địa chính theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
Lệ phí Theo Quyết định số
13/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An v/v ban hành đối
tượng, mức thu và chế độ quản lý phí, Lệ phí đăng ký và phí cung cấp
thông tin về giao dịch bảo đảm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

– Thông tư liên tịch số
30/2005/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa
vụ tài chính.

– Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT
ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập,
chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

– Thông tư số
04/2006/TTLT-BTP-BTNMT liên tịch Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi
trường ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng chứng thực hợp đồng, văn
bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND
ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An v/v ban hành đối tượng, mức thu và
chế độ quản lý phí, Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao
dịch bảo đảm


Download file đính kèm