Công nhận “Gia đình văn hóa”

Công nhận “Gia đình văn hóa”
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận “gia đình văn hoá”

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt