Công an Đô Lương:Làm tốt công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép

Trong những năm qua, Công an huyện Đô Lương luôn đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt