Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày  4 tháng 1 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  4 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Năm 2016 thu ngân sách huyện Đô Lương đạt 232 tỷ đồng vượt mức kế hoạch đề ra.

– Nhiều mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao cẩn được nhân rộng.

– Chi cục thuế Đô Lương tập trung hoàn thành thu thuế môn bài trong tháng 1 năm 2017.

– Xã Nam Sơn phát huy hiệu quả tổ tự quản trong xây dựng NTM