Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  31 tháng 3 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  31 tháng 3 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Xã Trù Sơn tổ chức lễ giỗ Thánh mẫu Liễu hạnh tại đền Hội Thiện.

– Đô Lương thành lập HTX nông nghiệp sạch và dịch vụ thanh niên.

– Trường THPT Đô Lương được mùa học sinh giỏi.