Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 31 tháng 10 năm 2018

 Chương trình hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Đô Lương tổng kết công tác tuyển quân năm 2018

– Mỗi ngày có trên 1000 người đến thắp hương tại Truông Bồn

– HĐND huyện tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho thường trực HĐND cấp xã

– Nhiều người dân Đô Lương khôi phục nghề ép dầu lạc