Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 27 tháng 11 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

 

  • Các đơn vị tổ chức công bố quyết định  sáp nhập xóm, khối và quyết định chỉ định các chức danh cán bộ xóm.
  • Công ty Xăng dầu nghệ an tặng 13 bộ máy vi tính cho trường tiểu học Trù Sơn 2.
  • Hiệu quả từ nghề đan chổi đót ở Bắc Sơn
  • Đường liên xã Quang – Nhân thi công dang dở gây mất an toàn.
  • Và các nội dung vừa diễn ra.