Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 26 tháng 6 năm 2017

 Chương trình hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– UBMTTQ Đô Lương tổ chức phản biện kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng NTM.

– Xã Đà Sơn tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền và nhân dân, nhiều vấn đề được nhân dân nêu ra rất cần chính quyền tập trung giải quyết.

– Các xã, thị tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới 70 năm ngày TBLS.

– Đô Lương có trên 200 người thường xuyên khám BHYT trong 1 ngày gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm và ảnh hưởng đến quỹ BHYT