Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 22 tháng 2 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

– Trao quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và trao huy hiệu 65, 70 năm tuổi Đảng.

– Đô Lương tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019

– Xã Hiến Sơn đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới