Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 21 tháng 9 năm 2016

Chương trình truyền hình Đô Lương ngày 21 tháng 9 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đoàn công tác của huyện ủy kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 26 của Thủ tướng chính phủ và chỉ thị số 17 của BTV tỉnh ủy ở các xã.

– Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác ATVSTP thực phẩm tại Đô Lương.

– Các xã tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

– Công an Đô Lương tổ chức tập huấn phối hợp lập hồ sơ, áp dụng các biện pháp cia nghiện và cai nghiện trên địa bàn huyện Đô Lương