Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  21 tháng 4 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  21 tháng 4 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương công bố quyết định luân chuyển 7 cán bộ

– UBND huyện triển khai giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT với quyết tâm cao, kiên quyết không để tái lấn chiếm.

– Đô Lương nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ