Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  17 tháng 2 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  17 tháng 2 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương tổ chức lễ hội Đền Quả Sơn năm 2017

– Báo Nghệ An làm việc với huyện Đô Lương về công tác tuyên truyền trên báo chí năm 2017

– UBND huyện Đô Lương tổ chức tập huấn công tác quản lý, sử dụng hành lang ATGT.