Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 14 tháng 8 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Đoàn công tác số 9 của tỉnh ủy kiểm tra huyện Đô Lương về kết quả thực hiện đề án cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
  • 3 xã Hồng Sơn, Bồi Sơn và Lam Sơn hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ
  • Xã Hòa Sơn tổ chức biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo