Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 13 tháng 07 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 13 tháng 7 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Ban tuyên giáo Trung ương về Đô Lương khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 của BCH Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế, thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

– Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thăm mô hình kinh tế trang trại và có ý kiến chỉ đạo xã Hồng Sơn cần đẩy mạnh phong trào cần đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả.

– Hội phụ nữ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho chị Nguyễn Thị Quý ở xã Hòa Sơn

– Xã Tràng Sơn đầu tư 500 triệu đồng nâng cấp sửa chữa nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ