Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  1 tháng 3 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  1 tháng 3 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

BCH Quân sự huyện Đô Lương ra quân huấn luyện năm 2017.

– Thị Trấn – Khai trương hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã

– Gia đình chị Phương Thị Tuyết ở xã Xuân Sơn làm giàu từ gia trại.