Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản

Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Phòng Tư pháp cấp huyện tỉnh Nghệ An

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Tư pháp cấp huyện tỉnh Nghệ An

Cơ quan phối hợp (nếu có):
không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Khi hết thời hạn niêm yết 30 ngày mà không có khiếu nại tố cáo

Đối tượng thực hiện:
Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí chứng thực di chúc

50 000 đồng/trường hợp Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC…