Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì không quá 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí chứng thực

50.000đồng/trường hợp Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chứng thực