Chứng thực hợp đồng uỷ quyền

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Tối đa 3 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phí, lệ phí Lệ phí chứng thực

20.000 đồng/trường hợp
Đối với cá nhân có Hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn miền
núi và vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày
31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển kinh
tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa, thì
mức thu bằng 50% mức thu lệ phí theo mức thu trên.
Thông tư liên tịch số 93/200…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chứng thực

Download file đính kèm