Chứng thực hợp đồng ủy quyền

Chứng thực hợp đồng ủy quyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Tối đa 3 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phí, lệ phí Lệ phí chứng thực

20.000 đồng/trường hợp Thông tư liên tịch số 93/200…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chứng thực