Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Trường hợp cần xác minh thì phối hợp cùng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc (trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp
thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phí, lệ phí Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản)

– Dưới 20.000.000 đồng: 10.000 đồng/trường hợp
– Từ 20.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000 đồng/trường hợp
– Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000 đồng: 50.000 đồng/trường hợp
– Từ 100.000.000 đến dưới 300.000.000 đồng: 100.000 đồng/trường hợp
– Từ 300.000.000 đến dưới 1.000.000.000 đồng: 200.000 đồng/trường hợp
– Từ 1.000.000.000 đến dưới 2.000.000.000 đồng: 500.000 đồng/trường hợp
– Từ 2.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp
– Từ 3.000.000.000 đến dưới 5.000.000.000 đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp
– Từ trên 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000 đồng/trường hợp
Thông tư liên tịch số 93/200…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chứng thực