Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước

Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình
tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí chứng thực chữ ký

10.000đồng/trường hợp Nghị quyết số 265/2009/NQ-HĐ…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chứng thực