Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác

Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì không quá 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:
Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí chứng thực

10.000đồng/trường hợp Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chứng thực

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt