Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ

Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt