Chi cục Thuế Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết

Chiều ngày 6-1-2014, Chi cục Thuế Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2013. Dự hội nghị có đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện.

Năm 2013, kết quả thu ngân sách của Chi cục Thuế Đô Lương đạt 101.647 triệu đồng, đạt 164,2% dự toán pháp lệnh, 156,4% dự toán HĐND huyện, 135,5% dự toán phấn đấu. Các chỉ tiêu thuế đều hoàn thành toàn diện, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành cao so với dự toán. Điển hình như thu cấp quyền sử dụng đất đạt gần186% dự toán pháp lệnh, phí lệ phí đạt gần 222% dự toán pháp lệnh, 177% dự toán phấn đấu.

Đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị.


Về công tác quản lý nợ, do áp dụng nhiều giải pháp tích cực trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế, vì vậy việc thu nợ năm 2013 của chi cục đạt kết quả tốt, đã giải quyết được nhiều điểm nóng về nợ ở Trù Sơn, Đại Sơn. Tổng nợ đã thu năm 2013 trên 9,6 tỷ đồng.

Về công tác kiểm tra và chống thất thu thuế, chi cục đã kiểm tra 36 đơn vị, đạt tỷ lệ 102,8%. Số tiền truy thu gần 962 triệu đồng. Việc chống thất thu thuế, năm 2013 đã xử lý truy thu trên 6,1 tỷ đồng.


Năm 2014, Chi cục Thuế Đô Lương sẽ tiếp tục đấy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá ngành thuế, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế. Thực hiện tốt các quy trình quản lý thuế. Tập trung bồi dưỡng nâng cao khả năng khai thác các phần mềm ứng dụng cho cán bộ, đặc biệt là ứng dụng quản lý nợ, quản lý thuế. Tăng cường công tác quản lý nội bộ, đổi mới phương pháp làm việc. Phấn đấu năm 2014 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ngọc Phương