Chi cục Thuế Đô Lương tổ chức đối thoại với với doanh nghiệp

Nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trong việc thực hiên công tác thuế, Chi cục thuế Đô Lương tổ chức hội nghị tập huấn và đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Nội dung của đợt tập huấn đó là phổ biến các chính sách thuế mới gồm: Thông tư số: 141/2013 về hướng dẫn thi hành NĐ số 92/2013 về sử đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và GTGT; Thông tư số 156/2013 về hướng dẫn thi hành Luật Thuế số 21/1012: Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78 của chính phủ và NĐ số 109 về hướng dẫn thi hành xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực giá , phí, hóa đơn thay thế chương V nghị định 151 về hóa đơn hàng hóa và cung ứng dịch vụ . Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác quán triệt, hướng dẫn và tuyên truyền nên các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh ở Đô lương thực hiện nghiệp túc nhiệm vụ đóng thuế cho nhà nước.

Cũng trong đợt này Chi cục Thuế Đô Lương đã tổ chức đối thoại với các Doanh nghiệp về nhiệm vụ nạp thuế, đồng thời triển khai nhiệm vụ nạp thuế năm 2014.

Hữu Hoàn