Chấp thuận hội nghị, đại hội tổ chức tôn giáo cơ sở

Chấp thuận hội nghị, đại hội tổ chức tôn giáo cơ sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp huyện

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận

Download file đính kèm