Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã)

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân xã;

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân xã;

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

50.000 đồng Thông tư số 03/2001/TT-BTC n…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Download file đính kèm