Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Công an cấp xã, Quản lý thị trường

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi có kết quả thẩm định)

Đối tượng thực hiện:
Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phí thẩm định điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

50.000đ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC…
2.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

50.000đ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Download file đính kèm