Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân nộp hồ sơ tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện
(hoặc phòng Tư pháp cấp huyện).

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ để giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc
không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ
sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Chuyên viên phòng Tư pháp thẩm định hồ sơ và thực hiện việc cấp bản sao theo quy định.

– Trường hợp UBND huyện, thị
xã, thành phố…… vừa cấp Quyết định thay đổi hộ tịch; Quyết định cải
chính hộ tịch; Quyết định xác định lại dân tộc; quyết định xác định
lại giới tính thì số lượng bản sao quyết định cải chính hộ
tịch cấp theo yêu cầu của công dân .

– Trường hợp người
đến xin cấp bản sao Quyết định thay đổi cải chính hộ tịch,xác
định lại dân tộc, xác định lại giới tính mà xuất trình bản gốc
Quyết định thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác
định lại giới tính do địa phương đã cấp hợp lệ trước đây (Cấp xã,
phường hoặc cấp huyện, thị xã, thành phố), thì Chuyên viên   Tư
pháp căn cứ vào quyết định thay đổi cải chính hộ tịch của
công dân mang đến viết bản sao quyết định thay đổi cải chính hộ
tịch cho công dân trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố…….. ký

– Trường hợp người đến xin
cấp bản sao quyết định công nhận việc thay đổi cải chính hộ
tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính nhưng không có
Quyết định bản gốc, chuyên viên Tư pháp tra Sổ gốc đăng ký thay
đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
tại phòng Tư pháp để cấp bản sao quyết định thay đổi cải chính
hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho công dân
trình Chủ tịch UBND cấp huyện .

* Bước 4: Trả kết quả cho công dân

Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND& UBND cấp huyện hoặc phòng Tư pháp cấp huyện theo giấy hẹn

Cách thức thực hiện Công dân trực tiếp đến cơ quan nhà nước để thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Một trong số các giấy tờ sau tuỳ theo đề nghị của người có yêu cầu (01 bản):

– Bản chính Quyết định thay đổi hộ tịch. (Nếu có)

– Quyết định cải chính hộ tịch (Nếu có)

– Quyết định xác định lại dân tộc (Nếu có)

– Quyết định xác định lại giới tính (Nếu có)

* Chứng minh nhân dân (01 bản chính để đối chiếu);

* Sổ hộ khẩu gia đình (01 bản chính để đối chiếu)

Thời hạn giải quyết Trong buổi làm việc
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch
Lệ phí 3.000đồng/bản.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch.

* Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư pháp. có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

* Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực ngày 9/7/2008

* Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

* Quyết định số 115/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về Ban hành mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt