Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ

Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp bản sao từ bản chính

1.000 đồng/bản Nghị quyết số 265/2009/NQ-HĐ…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ