Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện)

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện)
Trình tự thực hiện

* B­íc 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Phòng Tư pháp cấp huyện (hoặc gửi qua đường bưu điện).

* B­íc 2: Cán
bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì viết phiếu hẹn
cho công dân. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân để làm lại hồ
sơ cho hợp lệ và đầy đủ.

* Bước 3:
C¸n bé ®­îc giao nhiÖm vô cña phßng T­ ph¸p c¨n cø vµo Sổ hộ tịch đang
còn lưu giữ tại UBND cấp huyện để cấp bản sao cho công dân theo quy
định.

Nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch phải theo đúng nội dung đã được đăng ký trong Sổ hộ tịch.

Trong trường hợp Sổ hộ tịch đã
ghi chú việc thay đổi, căi chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định
lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch, thì bản sao
giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch được ghi theo nội dung đã được ghi chú

* Bước 4: Công dân nhận bản sao giấy tờ hộ tịch theo đúng giấy hẹn và nộp lệ phí theo quy định

Thời gian thực hiện: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Cách thức thực hiện Công dân có thể trực tiếp đến cơ quan nhà nước để thực hiện hoặc gửi Giấy đề nghị qua đường bưu điện
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy đề nghị cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Thời hạn giải quyết Ngay trong ngày làm việc.
Nếu gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày tiếp
nhận yêu cầu của công dân (theo dấu bưu điện)
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Bản sao giấy tờ hộ tịch
Lệ phí 3.000đồng/bản.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý

* Nghị định 158/2005/NĐ   CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch.

* Quyết định số:115/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về Ban hành mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt