BCĐ xây dựng đời sống văn hóa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả danh hiệu văn hóa năm 2016

Chiều ngày 27/12, BCĐ xây dựng đời sống văn hóa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả danh hiệu văn hóa năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

BCD

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2016, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp văn hóa và đạt chẩu văn hóa NTM của huyện Đô Lương đã đạt được nhiều kết quả. BCĐ xây dựng đời sống văn hóa từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả việc đăng ký, thẩm định, kiểm tra, đánh giá danh hiệu văn hóa ở cơ sở. Với 51 nghìn hộ, 96 dòng họ, 249 khu dân cư, 122 cơ quan đơn vị và doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, dòng họ văn hóa. Ngành văn hóa thông tin, UBMTTQ và LĐLĐ huyện đã tổ chức thẩm tra, đánh giá kết quả. Tại hội nghị, các ban, ngành trong BCĐ tiếp tục ra soát, đánh giá tiêu chuẩn văn hóa trên các lĩnh vực như: Thiết chế văn hóa, tệ nạn xã hội, các phong trào thi đua yêu nước và phân xếp loại của các ban, ngành cũng như tổ chức Đảng. Sau khi rà soát, kiểm tra BCĐ sẽ tham mưu danh sách các cơ quan, đơn vị, xã, thị và các dòng họ đạt danh hiệu văn hóa để UBND huyện phê duyệt.

BCD1

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện – TRưởng BCĐ kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ yêu cầu các thành viên tiếp tục rà soát, đối chiếu chặt chẽ các tiêu chuẩn để chốt danh sách các đơn vị danh hiệu văn hóa. Đồng thời chuẩn bị hội nghị tổng kết ngành văn hóa năm 2016 và trao bằng công nhân danh hiệu văn hóa cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dòng họ và các xã thị.

Hữu Hoàn