Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương làm việc với lãnh đạo xã Bắc Sơn.

Sáng ngày 30-8-2013, ban thường vụ huyện ủy Đô Lương đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Bắc Sơn.Về dự và chỉ đạo buổi làm việc có đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư BCH Đảng bộ huyện.


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết qủa đạt được và chưa đạt được của xã Bắc Sơn giữa nhiệm kỳ 2010 – 2015, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục.


Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội, về lĩnh vực kinh tế, Bắc Sơn có tốc độ tăng trưởng bình quân 12,8%/ năm, dự ước năm 2013 đạt 12%. Tổng giá trị sản xuất và thu nhập khác tăng từ 67, 6 tỷ năm 2010 lên 83,40 tỷ, dự ước năm 2013 đạt 96,1 tỷ, so với mục tiêu đến năm 2015 là 119 tỷ, đạt 80%. Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng năm 2010: 36% lên 38,7% năm 2012. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 là 15, 2 triệu đồng, năm 2012: 18,4 triệu đồng. So với mục tiêu năm 2015 là  26 triệu đồng, đạt 83%. Kết cấu hạ tầng được tăng cường, bộ mặt nông thôn có bước khởi sắc.


Lĩnh vực văn hóa có bước tiến bộ, phong trào TDTT phát triển rộng khắp, chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%. Công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo tăng cường, giữ vững địa bàn an toàn làm chủ vững mạnh toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có chuyển biến tích cực. Các đại biểu cũng đã tập trung chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế của xã Bắc Sơn, đó là: Một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng suất, chất lượng, hiệu qủa sản xuất còn hạn chế. Văn hóa xã hội còn một số tồn tại chưa khắc phục kịp thời. Tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân chậm được khắc phục.


Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết đề ra, phát biểu kết luận hội nghị đ/c Trương Hồng Phúc yêu cầu Bắc Sơn cần bổ sung kịp thời các giải pháp thực hiện hiệu qủa các đề án, chương trình, nghị quyết. Đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, khuyến khích mô hình chăn nuôi kết hợp. Thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng dất. Triển khai mở rộng mặt đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm theo tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường phát huy hiệu qủa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt.

Ngọc Phương – Thanh Hải