Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2020

 

Chiều ngày 05/02/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

2

Các đồng chí tham dự hội nghị

Năm 2019 hoạt động tín dụng của hệ thống đạt mức tăng trưởng khá, Tổng thu lãi đạt  33tỷ 390 triệu đồng tăng 101,57% so với kế hoạch giao, so với năm 2018 tổng thu lãi tăng 4 tỷ 277 triệu đồng. Nguồn vốn cho vay trong năm  đạt 59 tỷ đồng chiếm gần 41% đã giúp cho gần 1.267 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống từng bước thoát nghèo.

3

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Tổng dư nợ cho vay đến hết năm 2019 đạt 261 tỷ đồng, vốn vay đã giúp cho gần 6300 lượt hộ vay ; Công tác Tín dụng ủy thác  với doanh số cho vay đạt hơn 144 triệu đồng, trong đó Hội nông dân gần 43,6 tỷ đồng, Hội Phụ nữ  trên 47,5 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh trên 22,5 tỷ đồng, tổng dư nợ thông qua ủy thác hết năm 2019 gần 431 tỷ 593 triệu đồng chiếm tỷ trọng 99,53% tổng dư nợ…

1

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Đồng chí đề nghị trong năm 2020, Phòng giao dịch NHCSXH huyện cần tích cực, huy động thêm các nguồn lực giúp nhiều người dân tiếp cận được nguồn vốn vay, quản lý tốt nguồn vốn vay; quan tâm đến giải ngân cho hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; triển khai tốt hoạt động tín dụng.

4

Lãnh đạo ngân hàng chính sách tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Phối hợp tốt với các xã, thị trấn, các hội, đoàn thể để quản lý vốn và chỉ đạo thu nợ hiệu quả. Tăng cường kiểm tra về vốn vay và sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích.

Hoàng Phi.