Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương với phong trào “Thi đua quyết thắng”

Trong sự phát triển mạnh mẽ của đất nước đã đặt ra những yêu cầu mới cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phong trào thi đua quyết thắng  của huyện Đô Lương đã hướng vào việc xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, nòng cốt là lực lượng DQTV, DBĐV ở 33 xã, thị và các cơ quan, xí nghiệp đứng chân trên địa bàn. Ban CHQS Huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của trên, thực hiện có hiệu quả hai pháp lệnh về DQTV và DBĐV. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện lực lượng DQTV và DBĐV, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong quá trình huấn luyện trên cơ sở phù hợp với tình hình địa phương sát thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến cũng như điều kiện trang bị hiện có.

Ngọc Phương – Hồng Sơn