Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương sơ kết 6 tháng đầu năm 2009 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

      Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương khóa 18 nhiệm kỳ 2005 – 2010 đã tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. Sáu tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ huyện, hoạt động trên các lĩnh vực đạt được kết quả nổi bật. 
      

%image_alt%
Hội nghị BCH huyện ủy Đô Lương           ảnh: Hữu Hoàn


     Trong đó, lĩnh vực kinh tế hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, sản xuất nông nghiệp có tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân 56.882 tấn, đạt 61,2%/năm, chăn nuôi đạt trên 80% kế hoạch. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản có tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 1.626 tỷ đồng, đạt 60,5% kế hoạch năm. Văn hóa xã hội đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các ngày lễ trọng đại của đất nước và các lễ hội của địa phương. Trong công tác giáo dục đào tạo trong năm học 2008-2009 đều đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó chương trình phổ cập hóa tiểu học đạt 98,8%, tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT đạt 86,2%, có 166 em đạt học sinh giỏi tỉnh và 6 em học sinh giỏi quốc gia. Công tác y tế, dân số, chính sách xã hội, công tác an ninh quốc phòng đạt kết quả tốt.

      Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đó là thực hiện như: chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sản xuất hè thu và vụ đông, làm tốt công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong công tác văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Sỹ Bắc – Văn Phi