Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Đô Lương quá trình xây dựng và trưởng thành

 Ngay từ khi từ khi mới thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc chấp hành và thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng, cương lĩnh chiến lược, đường lối chính sách, các Chỉ thị – Nghị quyết, đồng thời tăng cường việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong suốt chặng đường 70 năm qua, cùng với UBKT các cấp, UBKT huyện ủy Đô Lương đã nỗ lực phấn đấu để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng giao góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Đô Lương ngày vững mạnh.

Ngọc Phương – Huy Khôi