Chương trình thời sự truyền hình ngày 27 tháng 9 năm 2017

Chương trình thời sự truyền hình ngày 27 tháng 9 năm 2017 gồm có những nội dung chính sau:

  • Đồng chí Trương Hồng Phúc TUV – Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ trao huy hiệu đảng tại xã nam sơn và Bắc Sơn.
  • Đô lương tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 .
  • Hội người cao tuổi huyện Đô Lương quan tâm chăm lo đời sống hội viên