Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người nhiễm HIV-AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo vào nhà xã hội

Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người nhiễm HIV-AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo vào nhà xã hội
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Ủy ban nhân dân
cấp xã thẩm định hồ sơ, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân
cấp xã và thông tin trên đài truyền thanh cấp xã chậm nhất sau 07 ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ;

– Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức Họp hội đồng xét duyệt lập biên bản trong trường hợp có khiếu nại;

– Sau 30 ngày kể từ
khi niêm yết công khai, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ gửi
Phòng Lao động, thương binh xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm tra, xem
xét giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người thân;

+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng;

+ 04 ảnh (4 x 6);

+ Hồ sơ bệnh án của đối tượng (của cơ quan y tế có thẩm quyền).

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 37 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cá nhân    
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện

– Xác nhận trực tiếp vào hồ sơ, đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết;

– Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (trong trường hợp có khiếu nại).

Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Là người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo
Cơ sở pháp lý

– Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

– Thông tư số
09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của
Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.