Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Trong ngày

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận trực tiếp vào lý lịch của chức sắc, nhà tu hành.