Xã Văn Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trò toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Chiều ngày 26/6, Xã Văn Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020. Về dự có 43 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho hơn 1400 hộ gia đình trên địa bàn xã.

Những năm qua, Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Văn Sơn đã trở thành cuộc vận động lớn với sự tham gia của cả hệ thống chính trị – xã hội và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Qua 20 năm thực hiện, phong trào đã làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và toàn xã hội.

van-son

Các đại biểu tham dự

Việc củng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,” đạt nhiều kết quả khả quan. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi như  hội thi, hội diễn, văn nghệ quần chúng .

van-son-1

Trong 20 năm qua, xã Văn Sơn đã huy  động, đầu tư  9,3 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ phát triển kinh tế hoạt động văn hóa thể thao. Đến nay, 100% xóm có nhà văn hóa và các thiết chế thể thao văn hóa đồng bộ, xã có nhà văn hóa đảm bảo tiêu chuẩn, Phong trào “toàn dân rèn luyện theo gương bác hồ vĩ đại” được người dân hưởng ứng tích cực, đến nay, toàn xã có trên 50% người tham gia tập luyện thường xuyên. Tỉ lệ gia đình văn hóa năm 2000 đạt 71%, đến năm 2019 đạt 91% tăng 20%, trong 20 năm có 230 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, 4/5 xóm đạt danh hiệu văn hóa năm thứ nhất sau khi sáp nhập xóm, 19/51 dòng họ đạt danh hiệu văn hóa, năm 2004 xã đạt xã văn hóa và hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới.

van-son-2

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Phấn đấu 100 % xóm, cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa,100% xóm đạt thiết chế văn hóa,thể thao đạt chuẩn, 100 % người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học kĩ thuật. Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Nhân dịp này UBND xã Văn Sơn đã trao giấy khen cho 10 tập thể và 43 gia đình tiêu biểu xuất sắc đã có nhiều đóng góp vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020./.

Sỹ Bắc

Ảnh: Hồng Sơn