Xã Đặng Sơn thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Để việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở diễn ra đúng quy định và đảm bảo thời gian xã Đặng Sơn đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân. Hướng dẫn cụ thể cho 6 điều tra viên thành thạo sử dụng công nghệ thông tin trong công tác điều tra trong máy điện thoại thông  minh.