Xã Đà Sơn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

Sáng 29/7, xã Đà Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

00

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua 20 năm, phong trào đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Việc củng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi. Cụ thể, đã đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật. Đầu tư xây dựng mới 4/6 nhà văn hóa có thiết chế đạt chuẩn.

11

UBND xã Đà Sơn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ, các câu lạc bộ dân ca. Toàn xã  có 88% gia đình Văn hóa-tăng 18%. 6/6 xóm đăng ký xóm văn hóa và đã có 5/6 khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa. Có 3 cơ quan trường học, trạm y tế đạt chuẩn văn hóa và có 30% số hộ và người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên. Nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025,  xã Đà Sơn phấn đấu: 100% số hộ  đăng ký gia đình văn hóa và có 85% gia đình được công nhận mới. 100% làng có thiết chế VH đạt chuẩn, 70% làng xóm văn hóa và 90 % cơ quan, đơn vị  đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ người dân thường xuyên tập thể dục thể thao đạt 50% và 90 % người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học kĩ thuật.

22

UBND xã Đà Sơn trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Huy Khôi

Nhân dịp này, UBND xã Đà Sơn đã trao giấy khen cho 7 tập thể, 28 gia đình tiêu biểu xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020. Bầu gia đình tiêu biểu đi dự hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu do huyện tổ chức trong thời gian tới.

Huy Khôi