UBND huyện kiểm tra kỷ cương kỷ luật hành chính tại các xã

Sáng ngày 13 /4 /2018 UBND huyện đi kiểm tra chỉ thị 26 của thủ tướng chính phủ và chỉ thị 17 của ban thường vụ tỉnh ủy về kỷ cương kỷ luật hành chính

Đoàn  đã về 2 xã Ngọc Sơn Và xã Bồi Sơn  kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc, quy định của cán bộ, công chức cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và  tinh thần thái độ làm việc. Đoàn đã kiểm tra công tác quả lý hồ sơ ,việc treo thẻ  của cán bộ, công chức và các hoạt động liên quan đến công tác quản lý nhà nước cấp xã theo quy định của pháp luật.

a1

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Ngọc Sơn

Qua kiểm tra, việc thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ Tướng Chính Phủ và Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ công chức 2 xã cơ bản đảm bảo theo quy định .

Đoàn công tác yêu cầu lãnh đạo và các cán bộ công chức 2 xã Ngọc Sơn và Bồi Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

 Hồng Sơn