Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
Trình tự thực hiện

* Bước 1- Trường hợp hợp tác xã giải thể tự, người đại diện HTX phải thông báo đối với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh

* Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại văn phòng UBND cấp huyện

– Người đại
diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được ủy quyền đi đăng ký
kinh doanh xuất trình bản gốc và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân
hoặc hộ chiếu, nộp văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền đăng ký kinh
doanh;

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Bước 3- Nhận giấy phép kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại văn phòng UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– Đơn xin giải thể

– Nghị quyết Đại hội xã viên về việc giải thể hợp tác xã

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện Cấp thông báo tạm ngừng kinh doanh Hợp tác xã
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005

* Luật Hợp tác xã

* Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về ĐKKD hợp tác xã

* Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.

* Quyết định số
83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của bộ trưởng bộ Tài chính ban hành mức
thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

* Quyết định số
95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi,
bổ sung quyết định 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của bộ trưởng bộ Tài
chính

* Thông tư số
05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn
một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ
về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

* Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 của UBND tỉnh Nghệ An V/v
Ban hành Quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An