Thủ tục Hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh mương loại III (đối với 10 huyện miền núi)

Thủ tục Hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh mương loại III (đối với 10 huyện miền núi)
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Nông nghiệp, UBND cấp huyện

– Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).

* Bước 3: Xử lý hồ sơ

– Phòng Nông Nghiệp thẩm tra hồ sơ, tổng hợp trình chủ tịch UBND cấp huyện ký tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt.

– Chủ tịch UBND
cấp huyện gửi tờ trình + hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh
mương nội đồng đến Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nông Nghiệp & PTNT

– UBND cấp huyện nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh theo đường công văn.

– Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại phòng Nông nghiệp UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh cho UBND huyện

– QĐ phân khai của UBND huyện cho các xã thực hiện

– Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng kiên cố hoá kênh mương loại III của Chủ tịch UBND xã, thị trấn:

– Báo cáo kinh
tế kỹ thuật, dự toán các hạng mục công trình được phòng Nông nghiệp hoặc
phòng hạ tầng thẩm định được UBND huyện phê duyệt

– Hợp đồng xây dựng và thanh lý hợp đồng và các văn bảnkèm theo trong quá trình xây dựng công trình

– Hồ sơ quyết
toán: QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; báo cáo tổng hợp quyết
toán chi tiết theo từng công trình, nguồn vốn cụ thể và kinh phí đề nghị
hỗ trợ

* Số lượng hồ sơ: 03(bộ)

Thời hạn giải quyết Không
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kết quả thực hiện Quyết định phân bố kinh phí hỗ trợ của chủ tịch UBND cấp huyện
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Quyết định số
19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An “Về việc ban hành
quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông
thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 – 2010 trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

* Hướng dẫn số
518/HD.LS-TC-NN&PTNT ngày 16/03/2009 về một số nội dung khi thực
hiện Quyết định số 19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An
“Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển
nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 – 2010 trên địa bàn
Tỉnh Nghệ An của liên Sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp & PTNT.