Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh
Trình tự thực hiện

Trường hợp bản chính giấy khai
sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay
đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ
sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà sổ đăng ký khai sinh còn lưu
trữ được, thì được cấp lại bản chính giấy khai sinh.

* Bước 1:
Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm
giao dịch một cửa cơ quan UBND cấp huyện (hoặc phòng Tư pháp cấp huyện)

* Bước 2: * Chuyên viên phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra, đối chiếu sổ đăng ký khai sinh gốc hiện đang lưu trữ tại phòng Tư pháp:

+ Nếu không có tên trong sổ khai sinh gốc thì từ chối việc xin cấp lại bản chính giấy khai sinh, giải thích rõ lý do.

+ Nếu có tên trong sổ đăng ký
khai sinh gốc hiện đang lưu trữ thì tiếp nhận hồ sơ, ghi các nội dung
trong sổ khai sinh gốc vào Giấy khai sinh (Bản chính-cấp lại), biểu mẫu
do Bộ Tư pháp phát hành.

* Bước 3: Công dânnhận kết quả tại TTGDMC cơ quan UBND cấp huyện hoặc phòng Tư pháp cấp huyện

* Bước 4:
Sau khi cấp lại bản chính Giấy khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có
trách nhiệm gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký
khai sinh để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại Ủy ban nhân
dân cấp xã.

Cách thức thực hiện Công dân trực tiếp đến cơ quan nhà nước để thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu)

* Bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có)

Thời hạn giải quyết Trong buổi làm việc
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện Chủ tịch UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Bản chính Giấy khai sinh (cấp lại)
Lệ phí 10.000/bản.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định 158/2005/NĐ   CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch.

* Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư pháp. có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

* Quyết định số:115/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về Ban hành mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Download file đính kèm